Podmínky záruky nářadí Xact™

PODMÍNKY ZÁRUKY

Zahradní nářadí Fiskars Xact™ je vyrobeno pomocí pokročilých výrobních postupů a s použitím moderních materiálů. Naše výrobky jsou testovány a vykazují vynikající výkon při činnostech a v prostředí, pro které jsou navrženy. I když jsme velmi pečliví, ve výrobním procesu někdy může dojít k chybě. Aby byli zákazníci s užíváním našich výrobků maximálně spokojeni, poskytujeme pro celou řadu zahradního nářadí Xact 25letou mezinárodní omezenou záruku na výrobní vady.

Tato záruka je platná výhradně na území Evropské unie, Švýcarska, Norska, Austrálie, Nového Zélandu, Ukrajiny, Turecka a Kazachstánu.

Pro záruku platí tyto podmínky:

Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nevhodného používání, nehody, ztráty výrobku, chybného používání, nedbalosti nebo úprav výrobku.

Dále platí:

• Záruka neplatí, pokud jsou výrobky používány pro jiné účely, než pro které byly původně určeny, ani pokud jsou výrobky používány pro komerční či profesionální účely nebo pronajímány.

• Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opravovány nebo u nichž došlo k pokusu o opravu bez souhlasu společnosti Fiskars.

 

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku:

• neoznámení škody maloobchodníkovi nebo společnosti Fiskars v přiměřené době od jejího vzniku;

• úmyslného poškození výrobku při jeho používání k účelům, pro něž není určen;

• opotřebení vlivem používání;

• působení extrémních teplot, horka, plamenů, dlouhodobého vystavení teplotám nad +40°C nebo -30°C;

• nedodržování zásad správné péče, např. zásad, jež předepisují čištění výrobku po použití a jeho skladování mimo dosah povětrnostních vlivů a přímého slunečního světla;

• používání nevhodných čisticích postupů nebo prostředků, např. kyselin nebo rozpouštědel;

• vad způsobených působením povětrnostními vlivy, např. rezivění nebo změny barvy.

• Záruka neplatí v případě používání výrobků ve zvlášť agresivním nebo korozivním prostředí, např. v námořním prostředí nebo průmyslu nebo ve stálém kontaktu s vodou, chemikáliemi, popelem, cementem či prachem.

Pokud u zakoupeného výrobku Fiskars Xact™ zjistíte vadu zpracování nebo materiálu, měli byste v prodejně, kde jste zboží zakoupili, předložit záruční reklamaci a daný výrobek. Záruční reklamace musí být podána písemně do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy závada byla nebo měla být zjištěna. Reklamační žádost musí obsahovat jméno majitele, jeho adresu a telefonní číslo, doklad o nákupu a datum nákupu, popis povahy závady a datum, kdy byla poprvé zjištěna. Výrobek můžete do prodejny, kde byl zakoupen, rovněž zaslat běžnou poštou.

O schválení vrácení zboží rozhodne společnost Fiskars podle svého výhradního uvážení. Pokud bude vrácení schváleno, výrobek bude dle výhradního uvážení společnosti Fiskars opraven nebo vyměněn za podobný výrobek. V případě modelů, které se již nevyrábí, bude vadné zboží vyměněno za nejpodobnější model z aktuálního výrobního programu.

Společnost Fiskars neodpovídá za náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, mimo jiné za poškození jakéhokoli zařízení nebo znemožnění jeho užívání, ušlé zakázky nebo zisky nebo opožděné plnění či neplnění této záruční povinnosti.

Výrobce tuto záruku poskytuje jako doplňkovou záruku k zárukám poskytovaným prodejcem. Záruka výrobce nemá na záruky poskytované prodejcem žádný vliv. Dále také neomezuje ani nenahrazuje zákonné záruky, na něž může mít zákazník nárok podle národních právních předpisů.

Lhůta původní záruky se v případě výměny či opravy výrobku neprodlužuje.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland