Ochrana osobních dat

Webové stránky společnosti Fiskars: Podmínky užívání

Než vstoupíte na naše internetové stránky, přečtěte si prosím pozorně podmínky užívání. Vstupem na webové stránky (www) společnosti Fiskars (dále jen Fiskars) souhlasíte s následujícími podmínkami:

Obsah www stránek společnosti Fiskars (včetně, mimo jiné, textu, obrázků a audiovizuálních prvků) je majetkem společnosti Fiskars v souladu s autorským zákonem. Všechna práva vyhrazena. Jakákoliv reprodukce, přenos, distribuce či ukládání části nebo celého obsahu bez předchozího písemného souhlasu firmy Fiskars je zakázána, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách. 
Logotyp společnosti Fiskars, její firemní symbol, registrované a neregistrované obchodní značky, názvy výrobků a jiná případná nehmotná práva a majetek jsou vlastnictvím společnosti Fiskars. Logotypy, firemní symboly, registrované a neregistrované obchodní značky, názvy výrobků a jiná případná nehmotná práva a majetek dceřiných a přidružených společností jsou vlastnictvím společnosti Fiskars a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností. Bez přechozího písemného souhlasu společnosti Fiskars nezískáváte, přímo ani nepřímo, přístupem na naše www stránky licenční ani jiná práva k užívání značek uvedených na www stránkách.

Společnost Fiskars Vám umožňuje ukládat výňatky z těchto stránek na Váš počítač nebo je tisknout, pouze však k soukromým účelům. Obsah www stránek společnosti Fiskars slouží pouze pro informaci a bude užíván tak, aby nebyla poškozena pověst společnosti Fiskars. Informace uvedené na těchto www stránkách nelze měnit bez písemného souhlasu společnosti Fiskars. Na jednotlivé dokumenty na našich www stránkách se mohou vztahovat dodatečné podmínky uvedené v těchto dokumentech. Informace můžete předávat jiným osobám pouze v případě, že je uvědomíte o povinnostech vyplývajících z těchto podmínek užívání a že s nimi budou souhlasit. Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky průběžně měnit. Veškeré případné změny budou zveřejněny, proto prosím pravidelně sledujte podmínky užívání.

Tímto prohlašujete a zaručujete, že budete užívat stránky v souladu s touto Smlouvou, včetně práv a ustanovení uvedených v této Smlouvě, a že budete dodržovat veškeré stávající a budoucí předpisy platné pro tyto stránky. Dále souhlasíte s tím, že nebudete stránky užívat k šíření spamů nebo nevyžádaných sdělení, že se nebudete vydávat za společnost FISKARS ani jinou osobu, falšovat hlavičku firmy ani jinak manipulovat s identifikačními znaky firmy, abyste skryli původ obsahu překopírovaného z našich stránek, nebudete předstírat, že jste s určitou osobou či subjektem v úzkém vztahu, jednat způsobem, který by mohl mít negativní dopad na užívání stránek ostatními uživateli, podílet se na činnostech, které by porušovaly platné zákony, zveřejňovat či šířit materiál porušující práva jiných osob a nezákonný, nekorektní, urážlivý, vulgární či jinak nepřijatelný materiál nebo materiál obsahující reklamu nebo nabídky spojené s produkty či službami, ani sbírat či ukládat osobní údaje uživatelů, pokud k tomu uživatelé nedají výslovný souhlas. Jestliže nebudete dodržovat výše uvedené podmínky, nebudete oprávněn užívat tyto stránky. Společnost FISKARS není touto Smlouvou právně vázána a vyhrazuje si veškerá zákonná práva související s jejím nedodržováním.  

Obsah www stránek společnosti Fiskars je poskytován ‚tak, jak je‘. Společnost Fiskars neposkytuje žádnou výslovnou ani skrytou záruku týkající se přístupnosti, správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu informací, které jsou uvedeny na těchto stránkách nebo které lze jejich prostřednictvím získat. Společnost Fiskars nezaručuje, že tyto www stránky nebo server, na němž jsou provozovány, neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky. Společnost Fiskars si vyhrazuje právo stránky průběžně měnit nebo na ně kdykoliv odepřít přístup bez zvláštního oznámení.

Společnost Fiskars v žádném případě neodpovídá za přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní či následné škody, ztráty, výdaje nebo ušlé zisky vzniklé v souvislosti s užíváním www stránek společnosti Fiskars nebo stránek, které jsou jejich prostřednictvím dostupné, v důsledku nemožnosti připojení ke stránkám nebo použití či pokusu o použití informací uvedených na těchto stránkách. Společnost Fiskars dále neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s přerušením připojení, chybou, prodlením v činnosti nebo přenosu, počítačovým virem nebo výpadkem systému či linky, a to ani tehdy, jestliže byla společnost Fiskars nebo její zástupci o škodách, ztrátách nebo výdajích informováni. Případná odpovědnost společnosti Fiskars se omezuje pouze na odpovědnost vyplývající z finských zákonů.

Společnost Fiskars neodpovídá za materiály vlastněné, vytvořené nebo zveřejněné třetími stranami, jejichž stránky jsou dostupné prostřednictvím www stránek společnosti Fiskars. Přecházíte-li na stránky třetích stran, jste povinni si před jejich použitím přečíst a schválit případné podmínky užívání. Odkaz na stránky, které nepatří společnosti Fiskars neznamená, že společnost Fiskars příslušné stránky, nebo produkty či služby na nich uvedené, podporuje. 
Pokud nám zasíláte materiál, např. e-mailem nebo prostřednictvím www stránek, souhlasíte s následujícími podmínkami:
(1) Dáváte materiál k dispozici a víte, že jej můžeme zveřejnit. 
(2) Zaručujete, že materiál neobsahuje žádné prvky, které by byly nezákonné či jinak nevhodné k publikaci. Dále zaručujete, že nebudete společnosti FISKARS poskytovat žádné informace ani materiály, které jsou hanlivé, výhružné, obscénní, které souvisí se sexuálním obtěžováním nebo jsou v rozporu s platnými zákony.  
(3) Prohlašujete, že materiál je Váš vlastní nebo že máte neomezené právo nám jej poskytnout a souhlasíte s tím, že materiál nebo jeho část můžeme zveřejnit a/nebo  použít v souvislosti s našimi produkty, aniž bychom byli povinni platit odškodnění.   
(4) Než zašlete jakýkoliv materiál, podniknete rozumné preventivní kroky, abyste zjistili, zda neobsahuje viry nebo jiné škodlivé prvky a případně je odstranili.
(5) Souhlasíte s tím, že nám nahradíte veškeré škody v případě, že třetí strana proti nám podnikne kroky spojené s používáním materiálů, který jste nám zaslal(a).
(6) Souhlasíte s tím, že v souvislosti s materiálem, který jste nám poskytl(a), nebudete klást žádné požadavky ani proti nám podnikat jakékoliv kroky. Společnost Fiskars nekontroluje obsah materiálů, které zasílají uživatelé těchto www stránek a nenese za ně odpovědnost. Společnost Fiskars může dle vlastního uvážení kdykoliv odstranit materiály, které zaslali uživatelé na její www stránky.
(7) Poskytnutím informací nebo materiálů společnosti FISKARS v plném rozsahu postupujete a převádíte na společnost FISKARS veškerá práva k duševnímu vlastnictví k těmto informacím a materiálům a společnost FISKARS má právo tyto materiály a informace používat, reprodukovat, zobrazovat, veřejně představovat, šířit, distribuovat, modifikovat, postupovat a poskytovat k nim licence. Dále souhlasíte s tím, že společnost FISKARS může používat veškeré nápady, koncepce či know-how, které jste Vy, nebo osoby jednající Vašim jménem, poskytl(a) firmě FISKARS.
Společnost FISKARS si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odstranit ze stránek informace, které jste jí poskytl(a).

Přestože se společnost FISKARS snaží zajistit, aby byly informace na těchto stránkách správné, za jejich správnost neručí. Materiály mohou obsahovat nepřesnosti a tiskové chyby. Společnost FISKARS nezaručuje přesnost nebo úplnost materiálů, ani spolehlivost rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací uvedených na stránkách nebo distribuovaných jejich prostřednictvím. Berete na vědomí, že se budete na tyto názory, rady, prohlášení, memoranda nebo informace spoléhat na vlastní riziko. Veškerý obsah je poskytován ‚tak, jak je‘ a ‚jak je k dispozici‘. Společnost FISKARS se tímto výslovně zříká veškerých odpovědností a záruk, výslovných či skrytých, včetně, mimo jiné, záruk na prodejnost nebo vhodnost k určitému účelu, záruk týkajících se souladu s předpisy, provozování nebo obsahu stránek. Společnost FISKARS neodpovídá ani neručí za bezpečnost těchto webových stránek. Berete na vědomí, že veškeré zasílané informace mohou být zadrženy. Společnost FISKARS nezaručuje, že webové stránky či servery, na nichž jsou provozovány, nebo elektronické zprávy zasílané společností FISKARS neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky. Veškerá odpovědnost, záruky a podmínky jsou vyloučeny v rozsahu, který umožňuje zákon.

Společnost FISKARS neodpovídá za přímé, nepřímé, následné, zvláštní nebo vedlejší škody (včetně, nikoliv však výlučně, škod za ztrátu obchodních příležitostí, smlouvy, výnosů, údajů nebo informací a škod plynoucích z přerušení činnosti) vzniklé v souvislosti s užíváním nebo nemožností užívání stránek či jejích obsahu, nebo v souvislosti s touto Smlouvou, ani nebude hradit sankční náhradu škod, a to ani v případě, že byla společnost FISKARS informována o možnosti jejich vzniku. Kromě podmínek uvedených v této Smlouvě společnost FISKARS v žádném případě neodpovídá za chyby, nepřesnosti, vynechané položky nebo jiné vady, ani za neaktuálnost nebo neautentičnost informací uvedených na těchto stránkách.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland