PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Organizátor 

1.1. Fiskars Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice, Vídeňská 1764/158, 14800, Praha 4 – Kunratice, IČ: 06523528, DIČ: CZ684283048, spisová značka A 78436 vedená u Městského soudu v Praze.

2. Výhry

2.1. Jako hlavní výhry byly stanoveny výrobky Fiskars v celkovém počtu 6 kusů: 3 kusy PowerGear X nůžky zahradní převodové dvoučepelové (L) PX94 (1023628) a 3 kusy Nůž kuchařský, velký 19 cm (1003094).

2.2. 3 kusy PowerGear X nůžky zahradní převodové dvoučepelové (L) PX94 (1023628) získají první tři místa v kategorii zahrada a 3 kusy Nůž kuchařský, velký 19 cm (1003094)první tři místa v kategorii kuchyně.

2.3. Každý výherce obdrží 1 výrobek uvedený výše.

2.4. Celkem se soutěží o 3 kusy PowerGear X nůžky zahradní převodové dvoučepelové (L) PX94 (1023628) v oblasti zahrada a 3 kusy Nůž kuchařský, velký 19 cm (1003094) v oblasti kuchyně.

2.5. Výherci budou vybráni náhodným losováním.

3. Termín soutěže

3.1. Soutěž bude realizovaná v průběhu období od 15. 8. 2019 do 15. 10. 2019,

3.2. Soutěžní příspěvek je možné zaregistrovat / zaslat pouze v tomto termínu, tedy nejdříve od 15. 8. 2019 od 0:01 hodin, nejpozději do 15. 10. 2019 do 23:59 hodin.

3.3. Vyhlášení výherců soutěže proběhne do sedmi pracovních dní od jejího ukončení.

3.4. Soutěž probíhá na webových soutěžních stránkách www.fiskars.cz, které jsou také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky (dále jen „soutěžní stránky“).

4. Účastníci soutěže

4.1. Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastníci musí být fyzická osoba starší 18 let.

4.2. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

5. Příspěvky do soutěže, výběr a vyhlašování a kontaktování výherce 

5.1. Žádný nákup není podmínkou soutěže.

5.2. Soutěž se dále řídí pravidly obsaženými v popisu soutěže uveřejněném na soutěžních stránkách. Jsou-li pravidla obsažená v popisu soutěže v rozporu s těmito pravidly, použijí se přednostně pravidla obsažená v popisu soutěže.

5.3. Do soutěže budou schváleny pouze fotografie odpovídající parametrům soutěže, které nebudou shledány vulgárními nebo jinak pohoršujícími. Organizátor má právo vyřadit ze soutěže fotografie, které dle jeho výlučného rozhodnutí nejsou pro soutěž vhodné, a není povinen toto své rozhodnutí zdůvodňovat. Soutěžící se zavazuje publikovat jen fotografie své vlastní autorské fotografie (nebo jiného člena rodiny s jejich souhlasem). Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje, že zveřejněním fotky neporušuje žádná autorská práva a poskytuje práva k užití Organizátorovi k marketingovým účelům.

5.4. Pro účast v soutěži a nahrání fotky, je nutné vyplnit registrační formulář na soutěžních stránkách či tyto informace včetně soutěžní fotografie zaslat na email soutez@fiskars.com.

5.5. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.

5.6. Výherce soutěže bude kontaktován emailem, který soutěžící zadal prostřednictvím soutěžního formuláře / zaslání emailu. Organizátor soutěže zašle výhru výherci na adresu, kterou výherce dodá poté, co bude informován o své výhře emailem.

5.7. Z každého emailu může být realizována pouze jedna registrace do soutěže. Každá soutěžní fotografie může být vložena/soutěžit jen jednou.

5.8. Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět na email s informací o výhře organizátorovi nejpozději do sedmi dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do sedmi dnů od odeslání emailu s informací o výhře neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji výherci jakkoliv kompenzovat.

6. Nahrávání fotografií do soutěže

6.1. Nahráním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení a publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích a celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.

6.2. Zasláním jakékoliv fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoli osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.

6.3. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící nahrál, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit, změnit nebo odstranit jakoukoliv fotografii, kterou soutěžící nahrál.

6.4. Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.

6.5. Nahráním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.

6.6. Fotografie, kterou soutěžící do soutěže nahraje, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

7. Udílení výher

7.1. Výhra je osvobozena od daně z příjmu nepodnikajících osob. Výherce je výlučně odpovědný za všechny případné další daně a poplatky, kterou s výhrou mohou souviset. Výhra bude zaslána výherci do sedmi dní ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.

7.2. Výherce je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno emailem, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána výherci na náklady organizátora. Výherce nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.

7.3. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

7.4. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla zaslána výherci. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající z nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.

7.5. Pokud ohlášená výhra se z nepředvídatelných příčin stane nedostupnou, organizátor ji může nahradit jinou cenou stejné nebo podobné hodnoty.

7.6. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Úplná aktuální pravidla jsou vždy zveřejněna na soutěžních stránkách. Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: soutez@fiskars.com.

7.7. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

8. Slosování

8.1. Výběr výherců bude realizován náhodným slosováním všech účastníků soutěže, kteří splnili všechny soutěžní náležitosti v období od 15. 8. 2019 do 15. 10. 2019.

8.2. Slosování výherců proběhne do 7 pracovních dní od ukončení soutěže.

9. Všeobecné obchodní podmínky

9.1. Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s třetími stranami. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.

9.2. Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.

9.3. Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.

10. Osobní údaje

Organizátor tímto informuje účastníky o zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):

Totožnost a kontaktní údaje správce

  

Fiskars Polska Sp. z o.o., odštěpný závod v České republice, Vídeňská 1764/158, 14800, Praha 4 – Kunratice, IČ: 06523528, DIČ: CZ684283048, spisová značka A 78436 vedená u Městského soudu v Praze. Kontaktní E-mail: soutez@fiskars.com

Rozsah zpracovávaných údajů

Jméno, příjmení, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, E-mail

Účely zpracování

Organizace této spotřebitelské akce

Právní základ pro zpracování

Plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce, u výherce následně po dobu danou zákonem

Poučení subjektu údajů

Souhlas není povinný, ale bez něj se nelze zúčastnit této spotřebitelské akce. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Současně se vstupem do soutěže je účastník dále požádán o dobrovolný souhlas se zasíláním obchodních sdělení, včetně jejich zasílání elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a tomu odpovídajícím zpracováním osobních údajů.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město bydliště výherce, mohou být uveřejněna na webových portálech a fanouškovských stránkách Organizátora. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 15. 8. 2019.