Popis osobních údajů

Popis souboru s osobními údaji v souladu s ustanovením § 10 zákona o osobních údajích (523/99).

1. Kontrolor

Fiskars Finland Oy Ab (dále jen “Fiskars”)
Business ID: FI19036089
Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560, Helsinki, Finland
Tel: +358 20 43 910
Fax: +358 9 604 053

2. Osoba zodpovědná za záležitosti týkající se osobních údajů

Consumer Service
c/o Fiskars Finland Oy Ab
Email: consumerservice@fiskars.com

3. Název souboru osobních údajů

Registr údajů zákazníků. Registr založený na zákaznickém vztahu nebo na jiném vztahu spolupráce se společností Fiskars.

4. Účel použití osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je správa vztahů se zákazníky a dalších vztahů spolupráce, administrace, marketingu a dálkového prodeje, stejně jako plánování a rozvoj obchodních aktivit společnosti Fiskars, společností, které čas od času patří do skupiny společností Fiskars, a společností, které patří do franšízového řetězce Fiskars.

Jakékoliv registrované údaje mohou být použity za účelem marketingu, obchodního rozvoje nebo za podobným účelem společností Fiskars a/nebo jejími pobočkami včetně společností v jejím franšízovém řetězci a jejích spolupracujících partnerů.  Takové účely mohou zahrnovat přímý marketing rovněž v elektronické formě a cíleném marketingu. S cílem poskytnout údaje o výhodách, nabídkách a dalším obsahu týkající se osobních zájmů subjektů, registrované údaje mohou být analyzovány a použity společně s dalšími údaji pro vytvoření profilů a skupin k použití v cíleném marketingu a další komunikaci podle pravděpodobného zájmu subjektu. Údaje mohou být rovněž extrahovány do jakýchkoliv jiných registrů Fiskars.

Fiskars může zadávat činnosti spojené se zpracováním osobních údajů poskytovatelům služeb třetích stran.

5. Obsah složky osobních údajů

Informace týkající se následujících skupin a jejich změny mohou být zpracovávány ve složce osobních údajů:

Základní informace jako:
Jméno, datum narození, pohlaví, jazyk, emailové adresy, telefonní čísla, adresy, profese nebo titul, jméno a kontaktní údaje společnosti, rodinný stav, velikost rodiny, uživatelské jméno a fotografie.

Informace týkající se registrace výrobku nebo jiné faktické souvislosti jako:
Identifikační údaje spojené s využitím služeb Fiskars, jako jsou různé zákaznické programy: zákaznické číslo, uživatelské jméno a heslo; informace o nákupech; registrace produktů (vč. záručních registrací); datum, kdy se stal zákazníkem; informace týkající se fakturování, vymáhání pohledávek a záruky; zájmy oznámené subjektem; záznamy zákaznických hovorů; svolení a zákazy přímého marketingu i činnost subjektu na webových stránkách Fiskars a v mobilních službách, jako jsou cookies odeslané do prohlížeče a informace jimi získané (např. IP adresa, chování subjektu na webových stránkách Fiskars ); a činnost subjektu na sociálních sítích Fiskars.

Údaje týkající se nabídek a nákupů, jakož i další komunikace, jako jsou:
Výhody, služby a kampaně zaměřené na subjekt a jemu nabídnuté a jejich využití; zpětná vazba, požadavky a jiná sdělení a opatření vztahující se k zákaznickému vztahu nebo ke vztahu spolupráce; nákupy v obchodech, prodejnách a webových obchodech Fiskars; data nákupů, koupené produkty (počet a cena zakoupených produktů a celkový součet nákupu), informace související s produkty, zárukami i zpracováním, doručením a vracením zboží.

6. Pravidelné zdroje údajů

Informace jsou od subjektů shromažďovány především na začátku a během zákaznického vztahu nebo vztahu spolupráce. Informace lze získat rovněž prostřednictvím souborů cookies a dalších ekvivalentních technik, když subjekt využívá elektronické služby Fiskars na nějakém datovém terminálu. Navíc lze osobní údaje shromažďovat od třetích stran, do rozsahu povoleného zákonem.

Informace lze shromažďovat z dalších registrů společnosti Fiskars a jejích poboček, včetně společností patřících do jejího franšízového řetězce.

Aktualizace osobních údajů lze získat rovněž od orgánů, organizací a firem, které takové služby aktualizace nabízejí, stejně jako z veřejných registrů a dalších veřejných zdrojů.

7. Pravidelné vydání a přenosy dat mimo EU / EHP

Fiskars může zveřejnit informace v rámci platných právních předpisů. Údaje lze zveřejnit ze složky za marketingovými účely spolupracujících partnerů společnosti Fiskars, pokud subjekt nezakázal takové zveřejnění. Příjemce informací tyto údaje nesmí dále zveřejnit. 

Společnost Fiskars rovněž může zveřejnit a přenášet údaje do takových komunit mimo EU/EHP, s nimiž se Fiskars písemně dohodl na dodržování finské úrovně ochrany osobních údajů v souladu s platnými finskými právními předpisy, nebo zveřejnění probíhá na jiném právním základě. 

Fiskars může převádět osobní údaje do registrů přímého marketingu společnosti Fiskars po ukončení zákaznického vztahu nebo vztahu spolupráce, pokud to nebylo subjektem zakázáno. 

8. Ochrana složky osobních údajů

Pouze stanovení zaměstnanci společnosti Fiskars nebo zaměstnanci společností, které jednají jménem společnosti Fiskars nebo na její zadání, mají přístup k aplikacím databází osobních údajů prostřednictvím osobních uživatelských práv přidělených kontrolorem. Uživatelské účty na různých úrovních byly vytvořeny na základě potřeb každého zaměstnance za účelem plnění jejich povinností. Systémy jsou chráněny firewallem, který chrání složku osobních údajů před všemi kontakty vycházejícími z Fiskars.

Dokumenty včetně ručně zpracovávaných údajů, zákaznických údajů a údajů souvisejících se spolupracujícími partnery jsou po jejich předchozím zpracování uloženy na zamčeném a ohnivzdorném místě. K ručně zpracovávaným údajům mají přístup pouze stanovení zaměstnanci společnosti Fiskars nebo zaměstnanci společností, které jednají jménem společnosti Fiskars.

Veškerý personál společnosti Fiskars stejně jako zaměstnanci nebo zaměstnanci společností, které jednají jménem společnosti nebo na její zadání, musí zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv osobních údajích získaných při plnění svých pracovních úkolů.

9. Práva subjektu

Subjekt, jehož údaje jsou zpracovány, má právo přezkoumat údaje, které se jej týkají a které jsou uloženy ve složce osobních údajů. Žádost o takové přezkoumání musí být podána písemnou formou osobě zodpovědné za záležitosti týkající se osobních údajů. Žádost musí být podepsána. Je možné žádost rovněž prezentovat v hlavní kanceláři kontrolora na adrese Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Subjekt má právo zakázat manipulaci a vydání osobních údajů týkajících se ho k přímé reklamě, dálkovému prodeji nebo dalšímu přímému marketingu, jakož i k průzkumu trhu, tím, že kontaktuje kontrolora. Navíc subjekt může vyžadovat opravu nesprávných údajů a odstranění svých údajů z registru, když kontaktuje osobu zodpovědnou za záležitosti týkající se osobních údajů.